Heerlijk Buiten

foto

Staatsbosbeheer en VBNE vragen landelijke aandacht voor essentaksterfte

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen gezond blijft. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijker omvallen. Reden voor Staatsbosbeheer en de Vereniging van bos-en natuureigenaren (VBNE) om alarm te slaan en in te grijpen.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen
De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Daarom ondernemen we als bosbeheerders nu actie  voor de veiligheid van de bosbezoeker. Vanaf nu zal er in bossen en beplantingen hard gewerkt worden om de risico’s te beperken. De prioriteit ligt bij het verwijderen van zieke essen langs wegen en paden. In West- en Noord-Nederland bestaan flinke delen van de bossen alleen uit essen. In andere delen van het land komt de es voornamelijk voor langs wegen en in gemengde bossen.

Zuid-Holland
Ook in Zuid-Holland slaat de essentaksterfte zwaar toe. Zuid-Holland heeft in de kleigebieden en de bossen rond de steden veel essenbossen. Ze vormen een behoorlijk deel van de Zuid-Hollandse bossen en daarmee zal de zichtbaarheid van de ziekte en de benodigde maatregelen groot zijn. Daarnaast zijn het vaak jongere bossen die zwaar getroffen worden.

Bos blijft bos
Door het verwijderen van de zieke bomen ontstaan gaten in het bos. De Nederlandse bosbeheerders streven ernaar deze te herstellen door natuurlijke bosverjonging plaats te laten vinden, of door het planten van nieuwe bomen. Dit is maatwerk en verschilt van plek tot plek. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke bossen te behouden.

Toekomst van de es in Nederland
De es dreigt als gevolg van essentaksterfte als waardevolle boomsoort grotendeels uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde essenbomen en laten deze staan. Samen met wetenschappers en kwekers onderzoeken we of er met deze gezonde bomen resistente essen gekweekt kunnen worden om de es in Nederland te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Kosten
Het hout van de zieke bomen gaat door de ziekte snel in kwaliteit achteruit. De kosten van de essentaksterfte (verwijderen, herplant, onderzoek en het kweken van resistente essen voor de toekomst) zijn daarom niet te dekken met houtinkomsten en zullen per saldo landelijk vele miljoenen euro’s gaan kosten.

Recreatieschappen
Ook in gebieden die Staatsbosbeheer sinds begin 2017 beheert voor de recreatieschappen staan veel essen. Staatsbosbeheer is in overleg met de schapsbesturen over de aanpak van de essentaksterfte in die gebieden. Zodra er besluiten zijn genomen door de schapsbesturen, gaat Staatsbosbeheer een uitvoeriger inventarisatie in de schapsgebieden doen om te kunnen beoordelen of er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en zo ja, op welke termijn dat gebeurt. Informatie daarover wordt gedeeld via deze website, lokale media en bordjes in de betreffende gebieden.

Samenwerking
Essentaksterfte is een landelijk probleem dat bijna alle bosbeheerders treft. De Nederlandse bosbeheerders werken daarom samen vanuit de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) waarin de bosbeheerders vertegenwoordigd zijn waaronder Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Landschappen NL en de gemeente Almere/gemeentelijke bosbeheerders.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over essentaksterfte op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte en op VBNE

Essentaksterfte 26062017 beeldbanknr 7758

Toelichting

bericht geplaatst 26 juni 2017