Heerlijk Buiten

foto

Ook essentaksterfte in recreatiegebied Rottemeren

De essentaksterfte slaat ook toe in gebieden van het recreatieschap Rottemeren. Deze schimmelziekte zorgt ervoor dat naar verwachting 90% van de essen in Nederland zal sterven. Op 27 november heeft het bestuur van het recreatieschap ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om de gevolgen van de essentaksterfte te gaan aanpakken. Staatsbosbeheer voert sinds 1 januari 2017 het beheer uit namens het recreatieschap en zal de gebieden vanaf 2018 meenemen in haar landelijke aanpak van deze ziekte.

Essentaksterfte
De es is een inheemse boomsoort die door heel Nederland voorkomt en een belangrijke boom voor het Nederlandse landschap. Door het hele land zijn essen massaal aangetast door de schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen ze omvallen. Reden voor het recreatieschap om in het kader van veiligheid voor de recreant in te grijpen.

Aanpak essentaksterfte
In het gehele Rottemerengebied staan veel essen. Inventarisaties hebben uitgewezen dat een zeer groot deel hiervan matig tot zwaar is aangetast door de ziekte. In de aanpak ligt de prioriteit op de veiligheid, bij de aangetaste bomen die in de buurt van wegen, paden, parkeerplaatsen en onroerend goed bevinden en dus vanuit oogpunt van veiligheid weggehaald dienen te worden. Nu al worden op enkele plekken dode takken weggesnoeid en gevaarlijke bomen gekapt.

Boswerkzaamheden Bleiswijkse Zoom noord
Naast de aanpak van de essentaksterfte gaat het recreatieschap gelijktijdig werken aan verjonging van de bossen. De bosverjonging richt zich met namen op de populieren, die aan het einde van hun levensduur zijn. Deze bossen zijn aan een nieuwe generatie bomen toe. In de zomer van 2018 zal Staatsbosbeheer starten met deze boswerkzaamheden in het noordelijke gedeelte van de Bleiswijkse zoom en daarbij ook de essentaksterfte meenemen. Zo hoeft er maar een keer gewerkt te worden in dit gebied. De overlast voor zowel het gebied als de bezoekers wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt een aanvullende inventarisatie gedaan om de benodigde werkzaamheden te bepalen en worden in het voorjaar van 2018 de omwonenden en recreanten verder ingelicht.

Bos blijft bos
Door het verwijderen van de zieke bomen ontstaan mogelijk gaten in het bos. Waar nodig zullen nieuwe soorten aangeplant worden. Bij het herplanten wordt gebruik gemaakt van verschillende boomsoorten om gevarieerde toekomstbestendige en aantrekkelijke bossen te behouden. Denk aan soorten als eik, els, linde, iep en zoete kers. Zo wordt gewerkt aan meer variatie in leeftijd en menging van soorten, zodat een gevarieerd bos ontstaat, dat natuurlijker is en minder vatbaar voor ziektes. Het kan wel enige jaren duren voordat het bos zich heeft hersteld.

Toekomst van de es
Door de essentaksterfte dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit het bos te verdwijnen. Omdat de es een zeer gewaardeerde boomsoort is, worden zoveel mogelijk vitale essen gespaard. Samen met de wetenschap en kwekers onderzoekt Staatsbosbeheer of hiermee voor de lange termijn resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden.†

Meer informatie over de essentaksterfte lees je op https://www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Essentaksterfte 2 beeldbanknr 7783-Es

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 28 november 2017