Heerlijk Buiten

Data vergaderingen van het Algemeen Bestuur Recreatieschap Rottemeren in 2018

17 januari 2018  15.00 - 16.30 Stadhuis Rotterdam
  9 april 2018  17.15 - ca 17.45 Stadhuis Rotterdam
  9 juli 2018  15.00 - 16.30 locatie volgt
19 november  15.00 - 16.30 locatie volgt

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar.Agenda AB-vergadering 9 april 2018
(onderstaande punten zijn conceptstukken aangezien de definitieve voorstellen direct voorafgaand aan de vergadering door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. De agenda en de bijbehorende stukken kunnen derhalve nog veranderen).

1.0 Agenda
2.0 verslag en besluitenlijst 17 januari 2018
3.0 Kader Recreatieschap en Visie Rottemeren
4.0 Ontwerp en Procesbegeleiding Lage Bergsche Bos
5.0 Project Ontwikkellocaties - Plan Aanpak fase II
6.0 Rondvraag en Sluiting

Wegens technische problemen zijn de stukken voor bovengenoemde vergadering niet op deze site geplaatst. Deze stukken worden u uiterlijk de eerstvolgende werkdag toegezonden indien u hierom verzoekt bij de ambtelijk secretaris van het Recreatieschap Rottemeren via h.sytsema@staatsbosbeheer.nl.Agenda AB-vergadering 17 januari 2018

1.0 Agenda
2.0 Verslag en besluitenlijst AB Rottemeren 27 november 2017
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
3.1 Provincie Zuid-Holland kennisname wijziging Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018
3.2 Aangepast verhgaderschema 2018
4. Samenstelling bestuur en portefeuilleverdeling
5. Aanwijzingsbesluiten Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren
5.1 aanwijzingsbesluit (jacht)havens en steigers
5.2  aanwijzingsbesluit modelsport
5.3 aanwijzingsbesluit vaartuigen
5.4 aanwijzingsbesluit voertuigen
5.5 aanwijzingsbesluit honden
5.5.1  De Bergse Vallei
5.5.2  De Wiebertjes
5.5.3  Eiland Lage Bergse Bos
5.6  aanwijzingsbesluit toezichthouders
6. Rondvraag en sluiting

NB Eventuele belangstellenden voor deze openbare vergadering worden er op geattendeerd dat de vergadering qua agendapunten in hoofdzaak is gericht op het (her)benoemen van bestuursleden en het opnieuw vaststellen van aanwijzingsbesluiten in verband met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2018. Naar verwachting zal de duur van de vergadering dan ook beperkt zijn. Na de openbare vergadering is er nog een besloten informele bijeenkomst waarbij geen publiek aanwezig zal zijn.


In het Archief vergaderingen Rottemeren staan de vergaderingen en stukken van het afgelopen jaar.