Heerlijk Buiten

Beleid

Per 1 januari 2019 Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland

De deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Midden-Delfland hebben besloten om per 1 januari 2019 het Recreatieschap Midden-Delfland (recreatieschap) op te heffen. De gemeenten willen ook na die datum gezamenlijk vormgeven aan het behartigen van de belangen van de groengebieden. De rechtsopvolger van het recreatieschap is Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland.

De coöperatie is beleidsarm. Omdat de coöperatie vanwege geconstateerde fiscale vraagstukken toen nog niet in staat was om de haar toebedeelde taken van het recreatieschap per 1 januari 2018 over te nemen, betekende dit, dat het recreatieschap na 1 januari 2018 en tot zo lang als nodig, verantwoordelijk is gebleven voor beheer, exploitatie en onderhoud. Deze taken zijn door het recreatieschap in liquidatie in 2018 nog uitgevoerd, aangezien het ‘going concern’ zaken betreft en de feitelijke liquidatie van het recreatieschap toen nog niet had plaatsgevonden. In de eerste helft van 2019 zullen de laatste bestuursvergaderingen van het recreatieschap worden gehouden.


vlaardingervaart