Heerlijk Buiten

Archief Rottemeren

Agenda voor de AB-vergadering van 19 december 2016

Reguliere vergadering (15:30-16:20 uur)

1. Opening

2. Besluitenlijst vergadering AB 17 november en verslag AB 2 november 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Najaarsrapportage 2016 en derde begrotingswijzing 2016, Bijlage

5. Eerste begrotingswijzing 2017

6. Ontwikkeling Hennipgaarde, Bijlage

7. Inpassing A16 Rotterdam/ Lage Bergse Bos

8. Feestprogramma Rottemeren 50 jaar

9. Normenkader rechtmatigheid 2016

10. Rondvraag en sluiting

Start samenwerking Staatsbosbeheer (16.20-17.30 uur)

1. De Rotte beweegt je (16.20 uur- 16.30 uur)

2. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap Rottemeren,    

     provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer (16.35 uur -17.00 uur)

3. Borrel 

---

Agenda voor de AB- vergadering van 2 november 2016 

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de vergadering van 23 juni 2016

3. Ingekomen stukken mededelingen

4. Toekomst Rottemeren

5. Bestemmingsreserves Programma Rivieroevers en herinrichting gebied rond A16

6. Waterkwaliteit Bleiswijkse zoom

7. Benoeming accountant

8. Mandaat- en volmachtsbesluit

Agenda voor de vergadering van het Algemeen bestuur van 23 juni 2016

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 28 april 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Financiële stukken Recreatieschap Rottemeren
  1. Jaarstukken 2015, bijlage
  2. 2e begrotingswijziging 2016
  3. Programmabegroting 2017, Bijlage
 5. Toekomstige governance Rottemeren, bijlage
 6. Drie- partijenovereenkomst, bijlage
 7. Programma De Rotte Verdient ‘tbijlage 1bijlage 2bijlage 3
 8. Oeverversterking roeibaan Eendragtspolder
 9. Deelnemersbijdragen Landschapstafel
 10. Aanbesteding accountant

Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur 28 april 2016

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering Algemeen Bestuur 3 december 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Toekomst Rottemeren
 5. Programma De Rotte Verdient ‘t
 6. Subsidieaanvraag kwaliteitsimpuls biodiversiteit en natuurbeleving
 7. Financiële verordening (ter vaststelling)
 8. Controleverordening (ter vaststelling)
 9. Grondbeleid (ter kennisname)
 10. Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen
 11. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 3 december 2015 

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op donderdag 3 december 2015, van 13.00-15.00 in de Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11, te Bleiswijk.   

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verhaallijnen De Rotte
 3. Verslag van de vergadering van 2 juli 2015
 4. Ingekomen stukken en medelingen
 5. Onderzoek toekomstscenario's
 6. Najaarsrapportage en 1e begrotingwijsiging 2015
 7. Eerste begrotingswijziging 2016
 8. Normenkader Rechtmatigheid 2015
 9. Dienstverleningsovereenkomst met de provincie 2016
 10. Digitaal verzenden van vergaderstukken
 11. Ruiterpaden Hoge Bergse Bos
 12. Procesontwerp 9 ha Eendragtspolder  

Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Rottemeren vergadert in 2015 vier maal. Deze vergaderingen zijn besloten.

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren vergadert in 2015 drie maal. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de Retraiterie Rottemeren, te Bleiswijk. De vergaderdata voor 2015 zijn als volgt:

23 april, 15.30-16.30

2 juli, 15.30-16.30

3 december, 15.30-16.30

Vergadering Algemeen Bestuur, 2 juli 2015

 1. Agenda
 2. Verslag AB- 23 april 2015
  Inspraakreactie
 3. Schriftelijke mededelingen
 4. Samenstelling bestuur Rottemeren- Voordracht AB 2 juli 2015
  Bijlage-Samenstelling Bestuur Rottemeren
 5. Jaarstukken 2014-Voordracht AB
  Bijlage- Jaarstukken 2014
 6. Programmabegroting 2016 Rottemeren- Voordracht AB
  Bijlage-Programmabegroting 2016
 7. Programmafinanciering- De Rotte verdient 't
 8. Vaarnetwerk Rotterdam-Noord-Voordracht AB
  Bijlage- Plan van Aanpak Vaarnetwerk Rotterdam-Noord
 9. Krediet Rondje Rotte- Voordracht AB
 10. Ontwikkelingen A13-A16- Voordracht AB
 11. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren
 12. Subsiside Stichting van het Ruiterpad ZHP-Voordracht AB


Documenten voor de openbare vergadering van het Algemeen bestuur Rottemeren, van 23 april 2015:

Agenda

Ingekomen stukken en medelingen

Onderzoek toekomst scenario's

 

AGENDA VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 27 NOVEMBER 2014

14.30 uur Retraiterie Rottemeren 

 1. Opening en mededelingen
  ter vergadering is ingesproken door dhr. Scheublin. Hij heeft de volgende stukken ingebracht:
  notitie / schetsontwerp
 2. Samenstelling bestuur
  - samenstelling bestuur / raadsbesluit gemeente Rotterdam
 3. Verslagen vergaderingen Algemeen Bestuur 27 juni 2014 en 6 november 2014
  - verslag 27 juni 2014 / verslag 6 november 2014
 4. Schriftelijke mededelingen
  - voortgangsrapportage Hoekse Park
 5. Dienstverleningsovereenkomst 2015 met Provincie Zuid-Holland
  - brief Provincie Zuid-Holland / DVO 2015
 6. Oplossen aanbestedingsvraagstuk
  - brief Provincie Zuid-Holland
  - bijl. 1. belegvel DB / bijl. 2. takenpakket
  - bijl. 3. rechtsvormen / bijl. 4. notitie adv.
  - bijl. 5. toelichting afbouw / bijl. 6. verslag BO
  - Brief gemeenten Hof van Delfland
 7. Najaarsrapportage 2014
  - bijlage Najaarsrapportage 2014
 8. A. Nota weerstandsvermogen
  - bijlage nota weerstandsvermogen
  B. Nota Investeringen, Waarderingen en Afschrijvingen
  - bijlage nota investeringen, waarderingen en afschrijvingen
  C. Nota reserves en voorzieningen
  - bijlage nota reserves en voorzieningen
  D. Treasurystatuut
  - bijlage treasurystatuut
 9. Normenkader Rechtmatigheid
 10. Mandaat van bevoegdheden Grondzaken & Exploitaties
 11. Finale afweging overdracht puin- en baggerstort aan Provincie Zuid-Holland
 12. Ontwikkelingen snelweg A13 - A16
  - schetsontwerp
  - notitie verplaatsing manege
 13. Programma 'De Rotte verdient het'
  - voorstel Rivierplezier De Rotte / marktverkenning
  - financiële bijlage / actielijst
  - notitie programma de Rotte verdient het
 14. Herinrichting plein Lage Bergse Bos
 15. - aangepast voorstel aan AB inzake aankoop grond in de Eendragtspolder
  - brochure
  - financiele bijlage I / financiele bijlage II
 16. Verkoop strook grond aan de Rottekade te Zevenhuizen
  - tekening locatie
 17. Nieuw leven voor zonnepont “’t Verlaat”.
 18. Wijziging gebruikersovereenkomst Eendragtspolder
  - overeenkomst
 19. Stand van zaken bezuinigingsmaatregelen
 20. Rondvraag en sluiting

Geheim deel vergadering:

21. Geheim deel verslag Algemeen Bestuur 6 november 2014